Program posiedzenia Rady Wydziału

                   Program Posiedzenia Rady Wydziału Medycznego Uniwersytetu Medycznego                      

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – 23 października 2019r., godz. 10.00

Posiedzenie odbędzie się w sali A Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP

ul.Przybyszewskiego 37a

 

Załączniki do programu Rady znajdują się pod adresem

http://wl2.ump.edu.pl/wydzial/program

 

Terminy kolejnych posiedzeń Rady Wydziału Medycznego w roku akademickim 2019/2020

20.11.2019

11.12.2019

15.01.2020

12.02.2020

11.03.2020

15.04.2020

13.05.2020

10.06.2020

16.09.2020

 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD

 

I. Wręczenie nominacji na stanowisko profesora:

prof. dr hab. Agacie Czajce-Jakubowskiej

 

prof. dr hab. Marcinowi Rucińskiemu

 

prof. dr hab. Aleksandrze Dańczak-Pazdrowskiej

 

II. Wręczenie nominacji na stanowisko profesora uczelni:

dr hab. Tomaszowi Karpińskiemu

 

III. Wręczenie powołania do pełnienia funkcji kierownika:

 prof. dr hab. Krzysztofowi Drewsowi

 

 prof. dr hab. Marioli Ropackiej-Lesiak

_________________________________________________________________________________________________

IV. Wystąpienie JM Rektora prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego

_______________________________________________________________________________________________

V. Przedstawienie składu Jednostek Wydziału Medycznego

_________________________________________________________________________________________________

VI. Wręczenie powołań dla koordynatorów kierunków prowadzonych na Wydziale Medycznym

_________________________________________________________________________________________________

VII. Informacja dotycząca wypełniania sylabusów w systemie WISUS – referuje prof. dr hab. Paweł Bogdański – Prodziekan Wydziału Medycznego

_________________________________________________________________________________________________

VIII. Przedstawienie regulaminu prac licencjackich i magisterskich prowadzonych na Wydziale Medycznym - referuje prof. dr hab. Paweł Bogdański – Prodziekan Wydziału Medycznego

_________________________________________________________________________________________________

IX. Informacja o nagrodach Rektora dla nauczycieli akademickich w roku 2019

_________________________________________________________________________________________________

X. D O K T O R A T Y

 

- Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do obrony

                              –  tajne głosowanie - głosują samodzielni członkowie RWM

 

1.lek. Agata Kaczmarzyk-Radka z Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Zachowanie się wybranych czynników krzepnięcia u chorych z ostrym zespołem wieńcowym leczonych inwazyjnie plastyką balonową z użyciem stentu i ich potencjalny wpływ na przebieg kliniczny choroby wieńcowej.

Promotor: prof. dr hab. JERZY LEWCZUK 

Publiczna obrona  zaplanowana na dzień 05.11.2019 r. godz. 12.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UM w Poznaniu

 

-Wyznaczenie recenzentów  i Komisji w przewodzie doktorskim

                              –  tajne głosowanie - głosują samodzielni członkowie RWM

 

1.lek. dent. Katarzyna Zaborowicz, wolontariuszka w Klinice Wad Rozwojowych Twarzy UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Ocena wieku metrykalnego z zastosowaniem nowych pomiarów zębowo-kostnych na podstawie cyfrowych obrazów pantomograficznych.

Promotor: dr hab. BARBARA BIEDZIAK

Promotor pomocniczy: dr n. med. ANETA OLSZEWSKA

 

2.lek, lek. dent. Rafał Radzewski z 4-letnich Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich UM w Poznaniu, Indywidualna Praktyka Dentystyczna w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Ocena osteointegracji wszczepów śródkostnych u pacjentów w trakcie podtrzymującej immunosupresji po przeszczepieniu narządów.

Promotor: dr hab. KRZYSZTOF OSMOLA

 

3.lek. Monika Gołąb z Oddziału Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Analiza występowania mutacji i polimorfizmów genów receptorów wybranych hormonów u kobiet z otyłością.

Promotor: prof. dr hab. KATARZYNA ZIEMNICKA

Promotor pomocniczy: dr n. biol. BARTŁOMIEJ BUDNY   

 

4.lek. Małgorzata Pohl z Oddziału Kardiologii Szpitala im. prof. S. T. Dąbrowskiego w Puszczykowie (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Ocena współczynnika przesączania kłębuszkowego u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym leczonych interwencyjnie.

Promotor: prof. dr hab. ANDRZEJ SZYSZKA     

 

5. lek. Marta Lembicz ze Studiów Doktoranckich w Katedrze i Klinice Pulmonologii, Alergologii

i Onkologii Pulmonologicznej UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Ocena przydatności proadrenomeduliny do monitorowania chorych na POChP z przewlekłą niewydolnością oddechową w trakcie domowego leczenia tlenem.

Promotor: prof. dr hab. HALINA BATURA-GABRYEL 

 

6.lek. Marek Proch z Poradni Zdrowia Psychicznego „Gos-Med” w Gostyniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Analiza wybranych funkcji poznawczych u pacjentów poddanych zabiegowi przezcewnikowego wszczepienia protezy zastawki aortalnej (TAVI).

Promotor: dr hab. MAREK GRYGIER

Promotor pomocniczy: dr n. med. DOROTA ŁOJKO

 

 - Zmiana tematu rozprawy doktorskiej

                              –  jawne głosowanie - głosują samodzielni członkowie RWM

 

1.lek. dent. Adam Piosik z Katedry Protetyki Stomatologicznej UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Ocena wpływu obróbki mechanicznej na mikrostrukturę oraz wybrane właściwości fizyczne tlenku cyrkonu.

Promotor: prof. dr hab. WIESŁAW HĘDZELEK

Promotor: prof. dr hab. MACIEJ KOZAK

Proponowana zmiana brzmi: Ocena wpływu obróbki mechanicznej na mikrostrukturę ceramik na bazie tlenku cyrkonu (IV)”.

 

2.lek. Sławomir Michalak z Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi z Kliniki Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Ocena zmian zachodzących w więzadle rzepki i ich wpływu na funkcję kończyny po całkowitej endoprotezoplastyce stawu kolanowego.

Promotor: prof. dr hab. JACEK KRUCZYŃSKI

Proponowana zmiana brzmi: Ocena zmian zachodzących w więzadle rzepki i ich wpływu na funkcję kończyny po całkowitej endoprotezoplastyce stawu kolanowego wykonanej z zachowaniem lub usunięciem ciała tłuszczowego podrzepkowego.

_______________________________________________________________________________________________

XI. Zatwierdzenie składu 3 osobowej Komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie z języka angielskiego w Studium Języków Obcych UM w Poznaniu

                                   –  jawne głosowanie – głosują samodzielni członkowie RWM

______________________________________________________________________________________________

XII. Wolne głosy i wnioski

_____________________________________________________________________________________________

Dziekan Wydziału Medycznego

/-/ prof. dr hab. Maria Iskra

Do pobrania