Program posiedzenia Rady Wydziału

Program Posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – 18 października 2017r., godz. 10.00

Posiedzenie odbędzie się w sali A Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP

ul. Przybyszewskiego 37a

 

Załączniki do programu Rady znajdują się pod adresem

http://wl2.ump.edu.pl/wydzial/program

 

Terminy kolejnych posiedzeń Rady Wydziału Lekarskiego II w roku akademickim 2017/2018

15.11.2017 sala B

13.12.2017

17.01.2018

21.02.2018

21.03.2018

18.04.2018

16.05.2018

20.06.2018

19.09.2018

 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD

I. Wręczenie powołań do pełnienia funkcji kierownika:

prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz

dr hab. Beata Czarnecka prof. UM

dr hab. Marcin Stopa

dr hab. Wojciech Warchoł

______________________________________________________________________________________________

 II. Wręczenie mianowań:

 

prof. dr hab. Krzysztof Lewandowski

prof. dr hab. Anna Markowska

 

III. Wręczenie powołań:

 

dr hab. Bartłomiej Perek

dr hab. Beata Czarnecka prof. UM

 

____________________________________________________________________________________________

 IV. Wystąpienie JM Rektora prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego

____________________________________________________________________________________________

 V. Wystąpienie Kanclerza mgr Bogdana Poniedziałka

____________________________________________________________________________________________

 VI. HABILITACJE

 

 1. Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu medycyny dr n.med. Pawłowi Gutowi, starszemu wykładowcy Katedry i Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej z dnia 13 października 2017r. Habilitacja na podstawie monografii pt. „ Ekspresja receptorów somatostatynowych oraz ocena markerów biochemicznych u chorych z nowotworem neuroendokrynnym jelita cienkiego i zespołem rakowiaka leczonych analogami somatostatyny.”

Sprawozdanie komisji referuje: dr hab. Dorota Jenerowicz             

( powzięcie uchwały )

- tajne głosowanie - głosują samodzielni    

 1. Autoprezentacja dr hab. Radosława Januchowskiego

 2. Autoprezentacja dr hab. Tomasza Trzeciaka

 3. dr n.med. Anna Olewicz-Gawlik, adiunkt Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Habilitacja na podstawie cyklu publikacji pt. „Ocena surowiczych stężeń wybranych białek o właściwościach immunomodulacyjnych u pacjentów chorych na twardzinę układową ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w patogenezie choroby.”

 Powzięcie uchwał w sprawie :
• zgody Rady Wydziału na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego wszczętego w dniu 18 września 2017  w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna.
• wyboru recenzenta, sekretarza i członka Komisji

Przedstawia: prof. dr hab. Iwona Mozer-Lisewska
               - tajne głosowanie - głosują samodzielni

_________________________________________________________________________________________

VII. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych

                -tajne głosowanie – głosują samodzielni członkowie RWL II

 

- z zakresu stomatologii

1. lek. dent. Małgorzata Śmielecka z Katedry Protetyki Stomatologicznej UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Badanie subiektywnych i obiektywnych metod doboru koloru zębów sztucznych stosowanych w leczeniu protetycznym.

Promotor: dr hab. BARBARA DOROCKA-BOBKOWSKA prof. UM      

Publiczna obrona odbyła się 11.10.2017 r. godz.11.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym

 

- z zakresu biologii medycznej

2. mgr biotechnologii Karolina Wojtowicz z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Wpływ glikozylacji na mechanizmy obronne komórek związane z nadekspresją białek MDR oraz kryptami komórkowymi.

Promotor: prof. dr hab. MICHAŁ NOWICKI

Promotor pomocniczy: dr hab. n. biol. RADOSŁAW JANUCHOWSKI     

Publiczna obrona odbyła się 11.10.2017 godz.12.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym

3. mgr anal. med. Katarzyna Kowalska z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Występowanie makrofagów w ścianie naczyń krwionośnych wykorzystywanych w zespoleniach aortalno-wieńcowych.

Promotor: dr hab. BARTŁOMIEJ PEREK prof. UM    

Publiczna obrona odbyła się 11.10.2017 godz.13.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym

____________________________________________________________________________________________

VIII. Opinia Rady Wydziału w sprawie utworzenia na Wydziale Lekarskim II - Katedry Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantologicznej. W skład Katedry wchodziłyby dwie kliniki:

 1. Klinika Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii
 2. Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantologicznej

-jawne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II

_______________________________________________________________________________________________

 IX. Dydaktyka – sprawy bieżące

 

 1. Informacja o Dyplomatorium absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego

04 listopada 2017r. g. 10.00 Aula UAM

 

 2. Zatwierdzenie przez Radę Wydziału składu Rad Programowych dla kierunków:

- lekarsko-dentystycznego

- technik-dentystycznych

- zdrowia publicznego: specjalność techniki dentystyczne

- biotechnologia medyczna

- dietetyka

- optometria

- protetyka słuchu

                                -jawne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II

 

 3.Zatwierdzenie uzupełnionego Ramowego Programu dla kierunku lekarskiego na rok akademicki 2017/2018 – prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak

               -jawne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II

 

 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zmiany na kierunku lekarsko-dentystycznym profilu nauczania z praktycznego na ogólnoakademicki – prof. dr hab. Anna Surdacka

               -jawne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II

 

 5. Informacja o powołaniu dr hab. Agaty Czajki-Jakubowskiej na koordynatora kierunku lekarsko-dentystycznego

 

_____________________________________________________________________________________________

 X. Opinia Rady Wydziału w sprawie rozstrzygnięcia ogólnopolskiego konkursu na funkcję:

 

 1. Kierownika Katedry Psychiatrii

Kandydatura: prof. dr hab. Jan Jaracz

                                - tajne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II

_______________________________________________________________________________________________

XI. Wybór Komisji Konkursowej w sprawie ogólnopolskiego konkursu na funkcję kierownika Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Katedry Kardio-Torakochirurgii naszego Uniwersytetu

- tajne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II

_______________________________________________________________________________________________

XII. Informacja na temat Nagrody Naukowej im. Jana Steffena za wybitną rozprawę doktorską z dziedziny onkologii doświadczalnej i/lub klinicznej – referuje dr hab. n. med. Lidia Gil

_______________________________________________________________________________________________

XIII. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia od 1.01.2018r. na ¼ etatu emerytowanych nauczycieli akademickich:

- prof. dr hab. Janusza Rybakowskiego (drugi rok)

- prof. dr hab. Maria Pioruńska-Stolzmann (pierwszy rok)

- prof. dr hab. Ryszard Koczorowski (pierwszy rok)

                - tajne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II

_______________________________________________________________________________________________

XIV. SPRAWY BIEŻĄCE

1. Upoważnienie przez Radę Wydziału do egzaminowania studentów anglojęzycznych w roku akademickim 2017/2018 następujących niesamodzielnych nauczycieli akademickich:

Na programie 5-year D.D.S. (stomatologia w języku angielskim)

 1. Dr n. przyr. Marek Tuliszka (starszy wykładowca ze stopniem) – przedmiot Biophysics
 2. Dr n. biol. Piotr Nowosad (starszy wykładowca ze stopniem) – przedmiot Biology
 3. Dr n. med. Tomasz Kulczyk (adiunkt) – przedmiot Dental Radiology
 4. Dr n. med. Małgorzata Janicka-Jedyńska (starszy wykładowca ze stopniem) – przedmiot General Pathology
 5. Dr n. med. Maciej Bura (adiunkt) – przedmiot Infectious Diseases
 6. Dr n. med. Artur Radziemski (adiunkt) – przedmiot Internal Medicine
 7. Dr n. med. Krzysztof Gawriołek (adiunkt) – przedmiot Temporomandibular Disorders
 8. Dr n. med. Renata Turska-Malińska (adiunkt) – przedmiot Orthodotics
 9. Dr n. med. Kamila Linkowska-Świdzińska (adiunkt) – przedmioty Conservative Dentistry with Endodontics, Periodontal Diseases
 10. Dr n. med. Katarzyna Błochowiak (adiunkt) – przedmiot Dental Surgery
 11. Dr n. med. Piotr Andrysiak (starszy wykładowca ze stopniem) – przedmiot Dental Prosthetics
 12. Dr n. med. Tamara Pawlaczyk-Kamieńska (adiunkt) – przedmiot Paediatric Dentistry and Preventive Dentistry
 13. Dr n. med. Dorota Bogdanowicz-Gapińska (starszy wykładowca ze stopniem) – przedmiot Maxillo-Facial Surgery
 14. Dr n. teol. Maria Nowosadko (lektor) – przedmiot Polish Language

Na programie Advanced M.D. (medycyna w języku angielskim na Wydziale Lekarskim II)

 1. Dr n. med. Patrycja Sujka-Kordowska (adiunkt) – przedmiot Histology & Cell Biology
 2. Dr n. med. Joanna Pawlak (adiunkt) – przedmiot Behavioral Science
 3. Dr n. med. Ewa Ferensztajn-Rochowiak (asystent z doktoratem) – przedmiot Behavioral Science
 4. Dr n. med. Waldemar Myszka (adiunkt) – przedmiot Laboratory Medicine
 5. Dr n. med. Tomasz Maksymiuk (starszy wykładowca ze stopniem) – przedmiot Public Health
 6. Dr n. med. Aleksandra Rajewska-Rager (adiunkt) – przedmiot Behavioral Science oraz Psychiatry
 7. Dr n. med. Alicja Kalinowska-Łyszczarz (adiunkt) – przedmiot Neurology

                -tajne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II

 

_________________________________________________________________________________________

2. Upoważnienie przez Radę Wydziału do egzaminowania studentów kierunku protetyka słuchu w roku akademickim 2017/2018 następujących niesamodzielnych nauczycieli akademickich:

Protetyka słuchu I rok:

Protetyka słuchu II rok:

-tajne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II

_______________________________________________________________________________________

3. Upoważnienie przez Radę Wydziału do egzaminowania studentów kierunku optometria w roku akademickim 2017/2018 następujących niesamodzielnych nauczycieli akademickich:

I st. Optometrii:

 1. Optyka fizjologiczna - dr n. med. Monika Feltzke
 2. Optyka okularowa  - dr n. med.  Monika Feltzke
 3. Pomoce wzrokowe – dr n. med. Danuta Pieczyrak
 4. Wstęp do optometrii – dr n. med. Katarzyna Perz-Juszczyszyn
 5. Percepcja wzrokowa  - dr n. med. Natalia Adamczak
 6. Biologia układu wzrokowego - dr n. med. Piotr Rakowicz
 7. Optyka geometryczna – dr Marek Tuliszka
 8. Podstawy fizyki ogólnej – dr Marlena Gauza-Włodarczyk
 9. Język obcy – dr Maria Nowosadko
 10. Optyka fizyczna – dr Piotr Piskunowicz

II st. Optometrii:

 1. Procedury badania refrakcji - dr n. med. Monika Feltzke
 2. Badanie refrakcji II - dr n. med. Natalia Adamczak
 3. Soczewki kontaktowe - dr n. med. Andrzej Michalski
 4. Widzenie obuoczne - dr n. med. Katarzyna Perz Juszczyszyn
 5. Optometria pediatryczna – dr n. med. Katerzyna Perz-Juszczyszyn
 6. Optometria geriatryczna – dr. n. med. Danuta Pieczyrak
 7. Słabowidzenie – dr n. med. Monika Feltzke
 8. Ćwiczenie wzrokowe – dr n. med. Hanna Buczkowska
 9. Badanie refrakcji IV -  dr n. med. Natalia Adamczak
 10. Okulistyka – dr n. med. Celina Helak Łapaj
 11. Podstawy neuroanatomii – dr Katarzyna Rapalska

-tajne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II

___________________________________________________________________________________________

4. Upoważnienie przez Radę Wydziału do egzaminowania studentów kierunku zdrowie publiczne specjalność: higiena dentystyczna dr n. med. Anetę Olszewską z przedmiotów: Fizjologia narządu żucia, Patologia jamy ustnej, Patofizjologia narządu żucia, Kształcenie umiejętności w specjalistycznym gabinecie stomatologicznym, w roku akademickim 2017/2018

                -tajne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II

___________________________________________________________________________________

5. Upoważnienie przez Radę Wydziału do egzaminowania studentów kierunku biotechnologia medyczna dr Karolinę Sterzyńską z przedmiotów: histologia i biologia komórki, w roku akademickim 2017/2018

                -tajne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II

______________________________________________________________________________________________

XV. DOKTORATY

 

- Wszczęcie przewodu doktorskiego, wybór promotora i promotora pomocniczego  – tajne głosowanie - głosują samodzielni

1. mgr zdrowia publicznego Agata Skalska-Stochaj z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Ocena wpływu zabiegu radiofrekwencji na wybrane właściwości biofizyczne skóry.

Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej           

Uchwały w sprawie:

- wszczęcia przewodu

- wyboru promotora ( kandydatura: prof. dr hab. Leszek Kubisz)

 

2. lek. stom. Sylwia Klewin-Steinbȍck z Indywidualnej Praktyki Stomatologicznej w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Heterogeniczność fibroblastów dziąsłowych i podniebiennych w aspekcie leczenia recesji.

Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii            

Uchwały w sprawie:

- wszczęcia przewodu

- wyboru promotora ( kandydatura: dr hab. Marzena Wyganowska-Świątkowska)

- wyboru promotora pomocniczego (kandydatura: dr inż. n. rol. w dyscyplinie biotechnologia Agnieszka Nowak-Terpiłowska)

 

3. lek. Ewa Dopierała ze Studiów Doktoranckich w Klinice Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Potencjalizacja działania leków przeciwdepresyjnych w depresji lekoopornej za pomocą deprywacji snu z przesunięciem rytmu sen-czuwanie.

Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny           

Uchwały w sprawie:

- wszczęcia przewodu

- wyboru promotora ( kandydatura: prof. dr hab. Janusz Rybakowski)

 

- wybór Komisji doktorskiej  i recenzentów – tajne głosowanie  – głosują samodzielni 

1. lek. Łukasz Rotnicki z Oddziału Chirurgii Ogólnej SP ZOZ w Szamotułach (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Wpływ magnetostymulacji zmiennopolowej na proces gojenia się kości przedramienia po złamaniu w miejscu typowym.

Promotor: prof. dr hab. LESZEK KUBISZ

 

2 lek. stom. Tomasz Szyczewski z Kliniki Rehabilitacji Narządu Żucia UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Wydolność żucia pacjentów po resekcjach żuchwy.

Promotor: dr hab. PAWEŁ PIOTROWSKI

 

- zmiana tematu rozprawy doktorskiej – jawne głosowanie  – głosują samodzielni 

1. lek. Ewa Roszyk ze Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego z Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Ocena skuteczności wybranych testów laboratoryjnych w diagnostyce włóknienia wątroby u pacjentów z alkoholową chorobą wątroby.

Promotor: prof. dr hab. AGNIESZKA DOBROWOLSKA

Proponowana zmiana brzmi: Ocena przydatności nieinwazyjnych metod diagnostyki włóknienia wątroby w wybranych jednostkach chorobowych.

 

- Opinia Rady Wydziału w sprawie wyróżnienia rozpraw doktorskich w roku akademickim 2017/2018

– jawne głosowanie  – głosują samodzielni 

1. mgr psychologii Paulina Jaworska-Andryszewska z Krotoszyńskiej Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ w Krotoszynie (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Rola negatywnych doświadczeń dziecięcych w powstawaniu i przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej.

Promotor: prof. dr hab. JANUSZ RYBAKOWSKI

 

2. mgr dietetyki Małgorzata Moszak ze Studiów Doktoranckich w Katedrze i Klinice Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Porównanie wpływu suplementacji oleju rzepakowego i oleju z amarantusa na wybrane parametry metaboliczne oraz poziom wolnych aminokwasów wśród dorosłych pacjentów otyłych, redukujących masę ciaław warunkach kontrolowanych.

Promotor: prof. dr hab. MARIAN GRZYMISŁAWSKI

 

3. mgr biotechnologii Karolina Wojtowicz z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Wpływ glikozylacji na mechanizmy obronne komórek związane z nadekspresją białek MDR oraz kryptami komórkowymi.

Promotor: prof. dr hab. MICHAŁ NOWICKI

Promotor pomocniczy: dr hab. n. biol. RADOSŁAW JANUCHOWSKI   

  

4. mgr anal. med. Katarzyna Kowalska z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Występowanie makrofagów w ścianie naczyń krwionośnych wykorzystywanych w zespoleniach aortalno-wieńcowych.

Promotor: dr hab. BARTŁOMIEJ PEREK prof. UM     

 ____________________________________________________________________________________________

XVI. Wolne głosy i wnioski

 

 

 

                                                                                                           Dziekan Wydziału Lekarskiego II

                                                                                                            prof.  dr hab. Zbigniew Krasiński

 

 

Uzupełnienie programu Rady Wydziału Lekarskiego II

 w dniu 18 października 2017r.

 

1.Nadanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych z zakresu medycyny:

- dr hab. Krzysztofowi Błaszykowi prof. UM  z I Kliniki Kardiologii

- dr hab. Przemysławowi Mitkowskiemu prof. UM z I Kliniki Kardiologii

 (sprawozdanie Zespołu, wszczęcie postępowania, propozycja recenzentów) – referuje prof. dr hab. Maciej Lesiak

- tajne głosowanie – głosują samodzielni członkowie RWL II

 

 

                                                                                                         Dziekan Wydziału Lekarskiego II

                                                                                                        /-/ prof. dr hab. Zbigniew Krasiński

 

Do pobrania