Program posiedzenia Rady Wydziału

PORZĄDEK OBRAD

1.Wręczenie powołań do pełnienia funkcji kierownika:

 

prof. dr hab. Jacek Kruczyński

prof. dr hab. Krzysztof Lewandowski

dr hab. Lidia Gil prof. UM

dr hab. Barbara Dorocka-Bobkowska prof. UM

prof. dr hab. Beata Czarnecka

_________________________________________________________________________________________________

 II.Wręczenie powołania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w :

 

dr hab. Beata Begier-Krasińska prof.UM

_________________________________________________________________________________________________

 III. Wystąpienie JM Rektora prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego

__________________________________________________________________________________________

IV.HABILITACJE

 1.Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu medycyny dr n.med. Tomaszowi Kluz z Kliniki Ginekologii i Położnictwa, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie , Uniwersytet Rzeszowski na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej z dnia 4 września 2018r. Habilitacja na podstawie monografii pt. „Badania proteomiczne raka endometrium.”

Sprawozdanie komisji referuje: dr hab. Justyna Mikuła-Pietrasik

( powzięcie uchwały ) 

- tajne głosowanie - głosują samodzielni  członkowie RWLII 

 2. Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu biologii medycznej dr n. biol. Joannie Budnej, adiunktowi Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej z dnia 11 września 2018r. Habilitacja na podstawie cyklu publikacji pt.: „Zmiany profilu ekspresji genów zaangażowanych w morfogenezę w modelu dojrzewania in vitro świńskich komórek jajowych.”

 Sprawozdanie Komisji referuje:  dr hab. Hanna Dams-Kozłowska

  ( powzięcie uchwały )

- tajne głosowanie - głosują samodzielni  członkowie RWLII 

  3. dr n. med. Joanna Rupa-Matysek, adiunkt Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Habilitacja na podstawie cyklu publikacji pt. „ Prognozowanie wystąpienia powikłań zakrzepowych z wykorzystaniem globalnych testów hemostazy i markerów aktywności płytek.”

Powzięcie uchwał w sprawie :
• zgody Rady Wydziału na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego wszczętego w dniu 21 czerwca 2018  w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna.
• wyboru recenzenta, sekretarza i członka Komisji

Przedstawia: prof. dr hab. Mieczysław Komarnicki


         - tajne głosowanie - głosują samodzielni  członkowie RWLII 

 4. dr n. med. Anna Marcinkowska-Gapińska, adiunkt Zakładu Biofizyki Katedry Biofizyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Habilitacja na podstawie monografii pt. „Analiza statystyczna rozkładu wartości współczynników reologicznych krwi w grupie zakwalifikowanych krwiodawców .”

Powzięcie uchwał w sprawie :
• zgody Rady Wydziału na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego wszczętego w dniu 19 czerwca 2018  w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna.
• wyboru recenzenta, sekretarza i członka Komisji

Przedstawia: prof. dr hab. Leszek Kubisz


         - tajne głosowanie - głosują samodzielni  członkowie RWLII 

 5.dr n. med. Krystian Pawlak z Oddziału Torakochirurgii Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu. Habilitacja na podstawie cyklu publikacji pt. „Leczenie operacyjne pacjentów z klatką piersiową lejkowatą metodą Nussa z zastosowaniem modyfikacji techniki chirurgicznej w celu poprawy bezpieczeństwa oraz uzyskania zadowalającego efektu korekcyjnego.”

Powzięcie uchwał w sprawie :
• zgody Rady Wydziału na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego wszczętego w dniu 31 lipca 2018  w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna.
• wyboru recenzenta, sekretarza i członka Komisji

Przedstawia: prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz


        - tajne głosowanie - głosują samodzielni  członkowie RWLII 

 _________________________________________________________________________________________

 V. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych

                         - tajne głosowanie – głosują samodzielni członkowie RWLII

- z zakresu medycyny

 

1.lek. Anna Wache  z Oddziału Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego z Pododdziałem Transplantacji Szpiku Szpitala Klinicznego im. Przemienienia Pańskiego w  Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Przydatność oceny histologicznej szpiku w diagnostyce pacjentów z rozpoznaniem ostrej białaczki szpikowej.

Promotor: prof. dr hab. MIECZYSŁAW KOMARNICKI 

Publiczna obrona odbyła się 26.06.2018 godz. 11.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym

 2.lek. Katarzyna Waszak z Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska: Analiza przydatności oznaczania laktoferyny w kale jako markera aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna .

Promotor: dr hab. PIOTR EDER 

Promotor pomocniczy: dr n. med. LILIANA ŁYKOWSKA-SZUBER

Publiczna obrona odbyła się 26.06.2018 godz. 13.00 w Collegium Stomatologicum

 3.lek. Magdalena Niestrata-Ortiz z Oddziału Okulistycznego Northampton General Hospital w Wielkiej Brytanii (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Evaluation of the retinal chan ges in children with type 1 diabetes mellitus by means of optical coherence tomography angiography .

Promotor: dr hab. MARCIN STOPA 

Publiczna obrona odbyła się 26.06.2018 godz. 14.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym

 4. lek. Aleksandra Szymczak-Tomczak z Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Polimorfizmy genu receptora witaminy D i witamina D a gęstość mineralna kości u pacjentów z zapalnymi chorobami jelit.

Promotor: prof. dr hab. AGNIESZKA DOBROWOLSKA

Promotor pomocniczy: dr n. med. IWONA KRELA-KAŹMIERCZAK   

Publiczna obrona odbyła się 29.06.2018 godz. 12.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym

 5.lek. Monika Katarzyna Świderska z Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Wybrane parametry kliniczne i polimorfizmy genów związanych z cytokinami limfocytów T pomocniczych i szlakiem sygnałowym witaminy D jako czynniki predykcyjne przeżycia pacjentów hemodializowanych.

Promotor: prof. dr hab. ALICJA GRZEGORZEWSKA   

Publiczna obrona odbyła się 02.07.2018 godz. 12.30 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym

 6. lek. Ewa Miciak-Ławicka z Katedry i Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego im. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Badanie wpływu ASA podawanego rano versus wieczorem na efekt antyagregacyjny oraz wybrane parametry ciśnienia tętniczego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i chorobą niedokrwienną serca.

Promotor: dr hab. BEATA BEGIER-KRASIŃSKA prof. UM    

Publiczna obrona odbyła się 10.09.2018 godz. 10.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym

 7.lek. Ariadna Zybek-Kocik ze Studiów Doktoranckich w Katedrze i Klinice Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Badanie ekspresji tkankowej oraz zmian stężenia irisiny w różnych stanach funkcjonalnych tarczycy.

Promotor: prof. dr hab. MAREK RUCHAŁA    

Publiczna obrona odbyła się 12.09.2018 godz. 13.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym

8.lek. Piotr Joachimiak ze Studiów Doktoranckich w Klinice Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Badanie neuropsychologicznych wykładników pomocnych w ocenie zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych u chorych na chorobę afektywną dwubiegunową w okresie remisji.

Promotor: prof. dr hab. JAN JARACZ     

Publiczna obrona odbyła się 12.09.2018 godz. 14.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym

 

- z zakresu biologii medycznej

 9.mgr psychologii Katarzyna Sanna ze Studiów Doktoranckich w Katedrze Biotechnologii Medycznej UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Obiektywne i subiektywne implikacje wsparcia społecznego u osób towarzyszących chorym onkologicznie.

Promotor: dr hab. DARIUSZ IŻYCKI prof. UM

Publiczna obrona odbyła się 26.06.2018 godz. 12.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym

 

 10.mgr biznesu międzynarodowego Mateusz Tomaszewski z Glaxo Smith Kline Pharmaceuticals S.A

w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Możliwości modyfikacji i usprawnienia świadczeń stomatologicznych w aspekcie ekonomicznym ze szczególnym uwzględnieniem zakresu ortodontycznego.

Promotor: prof. dr hab. TERESA MATTHEWS-BRZOZOWSKA 

Publiczna obrona odbyła się 29.06.2018 godz. 13.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym

 11.mgr inż. technologii chemicznej, lic. tech. dent. Weronika Nowak z Zakładu Technik i Technologii Dentystycznych UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Wpływ przygotowania powierzchni zębów akrylanowych na wytrzymałość połączenia z płytą protezy.

Promotor: dr hab. MARIUSZ PRYLIŃSKI 

Publiczna obrona odbyła się 02.07.2018 godz. 13.30 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym

 12.mgr chemii Monika Ciesielska z Zakładu Technik i Technologii Dentystycznych UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Wpływ sposobów przygotowania powierzchni stopu chromowo-kobaltowego na wytrzymałość połączenia z tworzywem akrylanowym.

Promotor: dr hab. MARIUSZ PRYLIŃSKI 

Publiczna obrona odbyła się 02.07.2018 godz. 14.30 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym

_________________________________________________________________________________________________

 VI. Opinia Rady Wydziału w sprawie rozstrzygnięcia ogólnopolskich konkursów na funkcję:

 1.profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Klinice Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych

dr hab. Ewelina Szczepanek-Parulska

2.profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Protetyki Słuchu

dr hab. Dorota Hojan-Jezierska

3.profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej

prof. dr hab. Beata Czarnecka

4.profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Klinice Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych

prof. dr hab. Katarzyna Pawlaczyk-Gabriel

 

                        - tajne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II

_________________________________________________________________________________________________

VII. Wybór Komisji Konkursowej w sprawie ogólnopolskiego konkursu na funkcję kierownika:

 

 1. Katedry i Zakładu Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej

 

                        - tajne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II

______________________________________________________________________________________________

 

VIII. Nadanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych:

- z zakresu biologii medycznej:

- z zakresu stomatologii:

- z zakresu medycyny:

 

-tajne głosowanie – głosują samodzielni członkowie RWL II

_______________________________________________________________________________________________

IX.Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia (zgodnie z Uchwałą Senatu 9/2018) dla:

- prof. dr hab. Mieczysław Komarnicki w wymiarze pełnego etatu do końca roku 2018r. oraz w wymiarze ¼ etatu na okres 2 lat ( tj. do końca 2020 roku)

- prof. dr hab. Ryszard Koczorowski w wymiarze ¼ etatu od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

- prof. dr hab. Marian Grzymisławski w wymiarze ¼ etatu od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

- prof. dr hab. Maria Pioruńska-Stolzmann w wymiarze ¼ etatu od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

- prof. dr hab. Krystyna Czyżewska w wymiarze ¼ etatu na okres 2 lat ( tj. do końca 2020 roku)

                        - tajne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II

________________________________________________________________________________________________

 X.Podjęcie uchwały przez Radę Wydziału w sprawie zmiany wymiaru rocznego obowiązku praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczestników Studiów Doktoranckich, realizujących program „Doktorat wdrożeniowy” – referuje dr hab. Lidia Gil prof. UM – Prodziekan ds. Nauki i Stopni Naukowych

                        - jawne głosowanie – głosują samodzielni członkowie RWL II

_______________________________________________________________________________________________

 XI.SPRAWY BIEŻĄCE

 

 1. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia bezpłatnego urlopu naukowego dr hab. Annie Kozłowskiej z Zakładu Immunologii Nowotworów Katedry Biotechnologii Medycznej o kolejne 12 miesięcy tj. do dnia 31.10.2019r. w związku z prowadzeniem badań naukowych w ramach grantu NCBiR – Innomed „ Personalizacja leczenia czerniaka przy użyciu szczepionek terapeutycznych”

               – tajne głosowanie - głosują wszyscy członkowie RWL II

_________________________________________________________________________________________________

 1. Opinia Rady Wydziału w sprawie udzielenia zgody na przedłużenie bezpłatnego urlopu naukowego dr n. med. Tomaszowi Łukaszewskiemu z Kliniki Perinatologii i Chorób Kobiecych w okresie od 19.09.2018 do 29.04.2019 w związku z odbywaniem stażu na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w Royal London Hospital.

                        – tajne głosowanie - głosują wszyscy członkowie RWL II

_________________________________________________________________________________________________

 1. Opinia Rady Wydziału w sprawie udzielenia zgody na płatny urlop naukowy dr hab. Witoldowi Szaflarskiemu z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii w okresie od 01.10.2018 do 31.10.2018r. w związku ze współpracą naukowo-badawczą z Uniwersytetem w Aktobe, Kazachstan

                              – tajne głosowanie - głosują wszyscy członkowie RWL II

_________________________________________________________________________________________________

 1. Opinia Rady Wydziału w sprawie udzielenia zgody na płatny urlop naukowy dr inż. Annie Sowińskiej z Katedry i Zakładu Informatyki i Statystyki w okresie od 01.11.2018 do 30.06.2019r. w związku z prowadzonymi badaniami praktycznego zastosowania wyników modelowania matematycznego w predykcji chorób serca.

                              – tajne głosowanie - głosują wszyscy członkowie RWL II

_______________________________________________________________________________________________

 1. Zgoda Rady Wydziału na zwolnienie dr n. med. Anny Blachy z Zakładu Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej z wymogu posiadania dwuletniego stażu na stanowisku adiunkta lub wykładowcy w związku z konkursem na stanowisko starszego wykładowcy.

                        - tajne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II

________________________________________________________________________________________________

 1. Zgoda Rady Wydziału na zwolnienie dr n. med. Honoraty Kubisiak-Rzepczyk z Katedry i Kliniki Dermatologii z wymogu posiadania specjalizacji w związku z konkursem na stanowisko adiunkta.

                        - tajne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II

________________________________________________________________________________________________

 1. Zgoda Rady Wydziału na zwolnienie dr n. med. Rafała Brożka z Kliniki Gerostomatologii i Patologii Jamy Ustnej z wymogu posiadania specjalizacji w związku z konkursem na stanowisko adiunkta.

                        - tajne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II

________________________________________________________________________________________________

 1. Zgoda Rady Wydziału na zwolnienie dr n. o zdr. Anny Kostiukow z Katedry i Kliniki Reumatologii i Rehabilitacji z wymogu posiadania specjalizacji w związku z konkursem na stanowisko adiunkta.

                        - tajne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II

________________________________________________________________________________________________

 1. Zgoda Rady Wydziału na zwolnienie dr n. med. Agnieszki Przystańskiej z Kliniki Rehabilitacji Narządu Żucia z wymogu posiadania specjalizacji w związku z konkursem na stanowisko adiunkta.

                        - tajne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWL II

________________________________________________________________________________________________

 

XII. D O K T O R A T Y 

- Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do obrony

                              –  tajne głosowanie - głosują samodzielni członkowie RWLII

 

1.lek. Monika Podfigurna-Musielak  ze Specjalistycznego Centrum VIGOR MED w Lesznie (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Ocena wybranych parametrów rogówki i siatkówki badanych za pomocą SD-OCT przed i po zabiegu fakoemulsyfikacji zaćmy.

Promotor: dr hab. MARCIN STOPA  

Publiczna obrona zaplanowana na dzień 08.10.2018 godz. 13.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym

 2.lek. Anna Wolska-Bułach ze Szpitala Klinicznego im. Przemienienia Pańskiego z Katedry i Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych (MCI) u osób z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym po 55 roku życia.

Promotor: prof. dr hab. JERZY GŁUSZEK  

Publiczna obrona zaplanowana na dzień 23.10.2018 godz. 12.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym

 

 

- Wszczęcie przewodu doktorskiego, wybór promotora i  promotora pomocniczego

                              –  tajne głosowanie - głosują samodzielni członkowie RWLII

 

1.lek. Maciej Habrych z Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Centrum Medycznego HCP w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Markery zapalne, a stan psychiczny pacjentów operowanych z powodu złamania końca bliższego kości udowej.  

Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie  medycyny           

Uchwały w sprawie:

- wszczęcia przewodu

- wyboru promotora ( kandydatura: dr hab. Agnieszka Permoda-Osip)

 

2.lek. Krzysztof Kubiak z Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Centrum Medycznego HCP w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Wpływ stresu oksydacyjnego na funkcjonowanie poznawcze i stan psychiczny pacjentów po zabiegach ortopedycznych.  

Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie  medycyny           

Uchwały w sprawie:

- wszczęcia przewodu

- wyboru promotora ( kandydatura: dr hab. Agnieszka Permoda-Osip)

 

 

3.lek. Marta Malinowska-Kubiak z Oddziału Podwójnej Diagnozy i Leczenia Uzależnień Centrum Zdrowia Psychicznego przy Centrum Medycznym HCP w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Czynniki neurotropowe i neurodegeneracyjne u pacjentów z abstynencyjnym zespołem alkoholowym.

Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie  medycyny           

Uchwały w sprawie:

- wszczęcia przewodu

- wyboru promotora ( kandydatura: dr hab. Agnieszka Permoda-Osip)

 

 4.lek. Piotr Jagiełło z Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ WSZ w Kaliszu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Wpływ długości leczenia nerkozastępczego hemodializami na wybrane parametry stanu odżywienia.

Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie  medycyny           

Uchwały w sprawie:

- wszczęcia przewodu

- wyboru promotora ( kandydatura: prof. dr hab. Krzysztof Pawlaczyk)

 

 5. lek. Przemysław Kwiatkowski z Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ SP ZOZ w Nowej Soli (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Analiza wybranych klasycznych i nieklasycznych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego w grupie chorych powyżej 60 lat leczonych przewlekle hemodializami.

Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie  medycyny           

Uchwały w sprawie:

- wszczęcia przewodu

- wyboru promotora ( kandydatura: prof. dr hab. Krzysztof Pawlaczyk)

- wyboru promotora pomocniczego ( kandydatura: dr n. med. Krzysztof Schwermer)

 

6.lek. Andżelika Łukawiecka z Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ SP ZOZ w Nowej Soli (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Ocena zależności między czasem przewlekłej hemodializoterapii, a występowaniem zaburzeń stanu nawodnienia oraz ryzykiem sercowo-naczyniowym w grupie chorych ze schyłkową niewydolnością nerek.

Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie  medycyny           

Uchwały w sprawie:

- wszczęcia przewodu

- wyboru promotora ( kandydatura: prof. dr hab. Krzysztof Pawlaczyk)

- wyboru promotora pomocniczego ( kandydatura: dr n. med. Krzysztof Hoppe)

 

 7.lek. Liucija Weselik z Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej WCO w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w Wielkopolsce.

Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie  medycyny           

Uchwały w sprawie:

- wszczęcia przewodu

- wyboru promotora ( kandydatura: prof. dr hab. Wojciech Golusiński)

 

8.lek. Wiesława Liberowicz-Wieloch z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii WCO w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Optymalizacja znieczulenia w chirurgii laserowej krtani z zastosowaniem wentylacji dyszowej.

Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie  medycyny           

Uchwały w sprawie:

- wszczęcia przewodu

- wyboru promotora ( kandydatura: prof. dr hab. Wojciech Golusiński)

 

9.lek. Krzysztof Przybylski, rezydent w Katedrze i Klinice Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej WCO w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Analiza ekspresji immunologicznych regulatorów punktów kontroli w nowotworach głowy i szyi.

Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie  medycyny           

Uchwały w sprawie:

- wszczęcia przewodu

- wyboru promotora ( kandydatura: prof. dr hab. Wojciech Golusiński)

 

10.lek. Paweł Wieczorek z Oddziału Urologii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Dehydrogenaza Inozynomonofosforanowa II jako biomarker w diagnostyce

i leczeniu raka prostaty.

Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie  medycyny           

Uchwały w sprawie:

- wszczęcia przewodu

- wyboru promotora ( kandydatura: dr hab. Andrzej Antczak)

 

11.lek. dent. Maria Olejnik ze Studiów Doktoranckich w Klinice Gerostomatologii i Patologii Jamy Ustnej UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Aspekty kliniczne i epidemiologiczne schorzeń błony śluzowej jamy ustnej w wybranych dermatozach.

Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie  stomatologii          

Uchwały w sprawie:

- wszczęcia przewodu

- wyboru promotora ( kandydatura: dr hab. Barbara Dorocka-Bobkowska prof. UM)

 

12.lek. dent. Piotr Ramlau ze Studiów Doktoranckich w Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Ocena działania przeciwnowotworowego metylowego analogu resweratrolu 3’-hydroksy – 3,4,5,4’-tetrametoksystylbenu (DMU-214) w modelu raka języka.

Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie  stomatologii          

Uchwały w sprawie:

- wszczęcia przewodu

- wyboru promotora ( kandydatura: dr hab. Krzysztof Osmola)

- wyboru promotora (kandydatura: dr hab. n. farm. Hanna Piotrowska-Kempisty )

 

13.lek. dent. Małgorzata Andrzejewska z Centrum Stomatologii Piątkowo w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Badania nad potencjalnym związkiem wzrostu częstości występowania zaplenia przyzębia w populacji chorych na łuszczycę zwykłą i łuszczycowe zapalenie stawów.

Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie  stomatologii          

Uchwały w sprawie:

- wszczęcia przewodu

- wyboru promotora ( kandydatura: prof. dr hab. Zygmunt Adamski)

- wyboru promotora (kandydatura: prof. dr hab. Anna Surdacka )

 

14.lek. dent. Agnieszka Rutkowska z Dental Caffe w Zielonej Górze (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Porównanie zaniku kości wyrostka zębodołowego w wybranych metodach ekstrakcji zębów.

Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie  stomatologii           

Uchwały w sprawie:

- wszczęcia przewodu

- wyboru promotora ( kandydatura: dr hab. Jerzy Sokalski)

- wyboru promotora pomocniczego ( kandydatura: dr n. med. Katarzyna Błochowiak)

 

15.mgr protetyki słuchu Agata Jezierska z Zakładu Biofizyki, Katedry Biofizyki UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Badanie korelacji pomiędzy rodzajem i wielkością niedosłuchu a stabilnością posturalną człowieka.

Wniosek o stopień doktora nauk medycznych w zakresie  biologii medycznej           

Uchwały w sprawie:

- wszczęcia przewodu

- wyboru promotora ( kandydatura: prof. dr hab. Leszek Kubisz)

 

Wybór Komisji doktorskiej  i recenzentów

                              –  tajne głosowanie - głosują samodzielni członkowie RWLII

 

 

1.lek. Marcin Gabryel ze Studiów Doktoranckich w Katedrze i Klinice Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Analiza wybranych czynników genetycznych związanych z reakcją na leki glikokortykosteroidowe u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit.

Promotor: prof. dr hab. AGNIESZKA DOBROWOLSKA

Promotor pomocniczy: dr n. med., inż. biotech. MARZENA SKRZYPCZAK-ZIELIŃSKA

 

2.lek. Jacek Górniak z Oddziału Chorób Płuc Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Obraz tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości,

 a zaburzenia czynnościowe układu oddechowego u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.

Promotor: dr hab. TOMASZ PIORUNEK

 

3. mgr psychologii Katarzyna Cieślak z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Wybrane cechy psychiczne a sytuacja społeczna osób z ograniczeniem sprawności spowodowanym leczeniem choroby nowotworowej.

Promotor: prof. dr hab. WOJCIECH GOLUSIŃSKI  

 

4.lek. Michalina Bugiera ze Studiów Doktoranckich w Katedrze i Klinice Neonatologii UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Utlenowanie mózgowe oraz wybrane parametry hemodynamiczne podczas objętościowych i ciśnieniowych trybów wentylacji mechanicznej noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciał.

Promotor: prof. dr hab. MARTA SZYMANKIEWICZ-BRĘBOROWICZ

 

5. lek. Maciej Majcherek, rezydent z Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Ocena wybranych parametrów subpopulacji komórek szpiku metodą cytometrii przepływowej oraz analiza ich wartości predykcyjnej i rokowniczej u chorych na zespoły mielodysplastyczne .

Promotor: dr hab. ANNA CZYŻ

 

6.mgr dietetyki Marta Pelczyńska ze Studiów Doktoranckich w Zakładzie Biologii Chorób Cywilizacyjnych UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Biochemiczne, żywieniowe i antropometryczne uwarunkowania zespołu metabolicznego.

Promotor: prof. dr hab. KRYSTYNA CZYŻEWSKA

 

7.lek. Edyta Prokop ze Studiów Doktoranckich w I Klinice Kardiologii UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Ocena polimorfizmów TLR4 a występowanie, typ i przebieg infekcji oraz rokowanie po przeszczepie serca.

Promotor: prof. dr hab. S TEFAN GRAJEK

Promotor pomocniczy: dr n. med. HANNA WACHOWIAK-BASZYŃSKA 

 

8.lek. Łukasz Grydz z Oddziału Kardiologii Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Ocena wpływu odstępu VA na obniżenie odcinka ST

w częstoskurczu z wąskim zespołem QRS typu AVNRT i AVRT.

Promotor: dr hab. KRZYSZTOF BŁASZYK prof. UM

Promotor pomocniczy: dr n. med. JAROSŁAW HICZKIEWICZ

 

9.mgr biotechnologii Piotr Celichowski ze Studiów Doktoranckich w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Nampt (wisfatyna/PBEF) a regulacja aktywności fizjologicznej osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej (HPA)szczura.

Promotor: dr hab. MARCIN RUCIŃSKI prof. UM 

Promotor pomocniczy: dr n. med. MARIANNA TYCZEWSKA

 

10.mgr anal. med., inż. biotech. Karol Jopek z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii UM

w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. ACTH oraz HCG a czynnik transkrypcyjny Giot1 nadnerczy szczura.

Promotor: dr hab. MARCIN RUCIŃSKI prof. UM 

 

11.mgr kosmetologii Anna Błaszczyk ze Studiów Doktoranckich w Katedrze i Klinice Dermatologii UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Pokrzywka przewlekła – aspekty demograficzne i patogenetyczne.

Promotor: dr hab. DOROTA JENEROWICZ

 

 -Rezygnacja z funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim

                              –  tajne głosowanie - głosują samodzielni członkowie RWLII

 

1.lek. Paweł Bartkiewicz z Oddziału Klinicznego Dermatologii Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Zagadnienia czynników wyzwalających i chorób współistniejących w autoimmunizacyjnych dermatozach pęcherzowych.

Promotor: prof. dr hab. MARIAN DMOCHOWSKI

Promotor pomocniczy: dr n. med. JUSTYNA GORNOWICZ-POROWSKA , obecnie dr hab.

 

 _____________________________________________________________________________________________

XIII. Wolne głosy i wnioski

_____________________________________________________________________________________________

                                                                                        

 Dziekan Wydziału Lekarskiego II

 

/-/prof.  dr hab. Zbigniew Krasiński

 

 

UZUPEŁNIENIE PORZĄDKU OBRAD

 

posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu- środa, 19 września 2018 r.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XIV Opinia Rady Wydziału Lekarskiego II w sprawie rozstrzygnięcia ogólnopolskiego

konkursu na funkcję kierownika:

 

 1. Zakładu Stomatologii Grup Ryzyka


                     - tajne głosowanie - głosują wszyscy   członkowie RWL II    

___________________________________________________________________________________________________

 XV. Opinia Rady Wydziału w sprawie połączenia na Wydziale Lekarskim II Kliniki Protetyki i Zakładu Technik i Technologii Dentystycznych oraz nadania nowej nazwy Kliniki Protetyki i Technologii Dentystycznych – referuje dr hab. Mariusz Pryliński

                     - jawne głosowanie - głosują wszyscy   członkowie RWL II    

 ____________________________________________________________________________________________________

 XVI. Opinia Rady Wydziału w sprawie zmiany nazwy Kliniki Rehabilitacji Narządu Żucia na Klinikę Dysfunkcji Narządu Żucia – referuje dr hab. Agata Czajka-Jakubowska

                     - jawne głosowanie - głosują wszyscy   członkowie RWL II    

 

 

Do pobrania