Podyplomowe Niestacjonarne Studium Metodologii Badań Naukowych

 
PODYPLOMOWE NIESTACJONARNE STUDIUM METODOLOGII BADAŃ NAUKOWYCHStudium przygotowuje słuchaczy, którzy nie są pracownikami naukowymi Uczelni, do odpowiedniego opracowania rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej uwzględniając najnowszą metodologię badań naukowych.
Uczestnictwo w Studium trwa 12 miesięcy, a każdy cykl studium rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia bieżącego roku. Uczestnicy studium odbywają je zgodnie z planem opracowanym i podanym do wiadomości przez Kierownika Studium do dnia 31 stycznia każdego roku.

Nabór na rok 2018 prowadzimy do 31 stycznia.

Osoby obsługujące Studium:

mgr Hanna Więczkowska  hwieczko@ump.edu.pl

mgr Barbara Jaracz  bjaracz@ump.edu.pl

nr tel: 61 8547-140

 Nabór na 2018 rok

 

Warunki przyjęcia:Słuchaczem Studium może być osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, lekarza lub równorzędny. Kandydat składa następujące dokumenty do Oddziału Kształcenia Podyplomowego:1. Poszerzony protokół z posiedzenia Rady Katedry lub Zakładu, na którym zatwierdzony został projekt przewodu doktorskiego i propozycja promotora (wraz z listą obecności)

2. Zgodę Dziekana Wydziału, na którym przeprowadzony będzie przewód doktorski (wraz z podpisem Promotora) (WZÓR)

3. Wniosek do Kierownika Studium z prośbą o przyjęcie do Studium (WNIOSEK)

4. Zgodę Komisji Bioetycznej przy UM w Poznaniu KOMISJA BIOETYCZNA

5. Kserokopię dyplomu  (prosimy o potwierdzenie kopii oryginałem dokumentu)

6. CV

7. Dwie fotografie (format legitymacyjny)

8. Kserokopię dowodu osobistego

PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE KOMPLET DOKUMENTÓWUWAGAW ramach Studium uczestnik jest zobowiązany do odbycia obowiązkowych, zgodnych z programem zajęć i seminariów oraz konsultacji z opiekunem pracy.

Opłata za uczestnictwo w Studium w wysokości zgodnej z Uchwałą Senatu winna być uiszczona w dwóch ratach, pierwsza w ciągu miesiąca po uzyskaniu decyzji o przyjęciu na Studium i druga przed egzaminem z przedmiotu dodatkowego.

UWAGA !Uprzejmie informujemy, że złożenie dokumentów do Podyplomowego Niestacjonarnego Studium Metodologii Badań Naukowych nie jest równoznaczne ze złożeniem dokumentów do wszczęcia przewodu doktorskiego.

Aby wszcząć przewód doktorski na Wydziale Lekarskim II należy złożyć drugi komplet dokumentów wyszczególnionych na stronie www.ump.edu.pl/ Wydział Lekarski II /Stopnie i Tytuły Naukowe/ Przewód doktorski - wykaz wymaganych dokumentów.

TERMINY SPOTKAŃ SŁUCHACZY STUDIUM W 2018 roku:

 

PNSMBN 2017PROGRAM I SPOTKANIA UCZESTNIKÓW PNSMBN 18.03.2017r08.45-09.15 Omówienie zasad funkcjonowania studium i przeprowadzania rozpraw doktorskich w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu
dr hab. med. Wiesław Markwitz prof.UM
Prodziekan ds. Kształcenia Podyplomowego Wydziału Lekarskiego II - UM Poznań

09.15-10.45 Planowanie badań naukowych, prezentacja wyników i przygotowanie pracy do publikacji
prof. dr hab. Michał Nowicki
Prodziekan ds. Nauki i Stopni Naukowych, Katedra i Zakład Patofizjologii UM Poznań

10.45-12.15 O statystyce w badaniach naukowych (część I)
prof. dr hab. Jerzy Moczko
Kierownik Katedry i Zakładu Informatyki i Statystyki UM Poznań

12.15-12.30 PRZERWA

12.30-14.00 Wielcy lekarze starożytności. Hipokrates i Galen.
prof. dr hab. Edmund Waszyński
emer. Kierownik Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich – AMW

14.00-15.30 Pacjent w wybranych koncepcjach filozoficzno-medycznych (od przedmiotu do podmiotu)
dr n. med. Jan Zamojski
Katedra Nauk Społecznych UM Poznań

15.30-17.00 Podstawy ekonomii w aspekcie funkcjonowania służby zdrowia
prof. dr hab. Henryk Mruk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

PROGRAM II SPOTKANIA UCZESTNIKÓW PNSMBN 10.06.2017r

 

08.30-11.30 Systemy elektronicznej informacji naukowej Uniwersytetu Medycznego
mgr Maria Kuczkowska
Biblioteka Główna UM Poznań

11.30-12.00 PRZERWA

12.00-13.30 Odkrycie krążenia krwi oraz metod fizykalnych w badaniu chorego
prof. dr hab. Edmund Waszyński
emer. Kierownik Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich – AMW

13.30-15.00 Platonizm i Arystotelizm i ich wpływ na filozofię wieków późniejszych
dr n. med. Jan Zamojski
Katedra Nauk Społecznych UM Poznań

15.00-16.30 Ekonomia behawioralna a zarządzanie służbą zdrowia
prof. dr hab. Hanryk Mruk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

PROGRAM III SPOTKANIA UCZESTNIKÓW PNSMBN 23.09.2017r

 

08.30-11.30 Systemy elektronicznej informacji naukowej Uniwersytetu Medycznego
mgr Maria Kuczkowska
Biblioteka Główna UM Poznań

11.30-12.00 PRZERWA

12.00-13.00 O statystyce w badaniach naukowych (część II)
prof. dr hab. Jerzy Moczko
Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki UM Poznań

13.00-14.00 Odkrycie drobnoustrojów. Rozwój antyseptyki i aseptyki
prof. dr hab. Edmund Waszyński
emer. Kierownik Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich – AMW

14.00-15.00 Wybrane przykłady refleksji o ciele we współczesnej antropologii filozoficznej
dr n. med. Jan Zamojski
Katedra Nauk Społecznych UM Poznań

 

PROGRAM IV SPOTKANIA UCZESTNIKÓW PNSMBN 09.12.2017r

 

09.00-09.20 Realizacja zamierzeń naukowych kadry medycznej w świetle nowej Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z 18.03-2011r
prof. dr hab. med. Andrzej Tykarski
JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

09.20-10.50 Etyczno – filozoficzne konsekwencje rozwoju biomedycyny w XX wieku
prof. dr hab. Michał Musielak
Kierownik Katedry Nauk Społecznych UM Poznań

10.50-12.20 Techniki perswazji i wywierania wpływu – o skutecznym komunikowaniu własnych racji z pacjentami, współpracownikami, podmiotami otoczenia.
prof. dr hab. Henryk Mruk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

12.20-12.40 PRZERWA

12.40-14.10 Polski wkład w medycynę światową. Mit o Asklepiosie.
prof. dr hab. Edmund Waszyński
emer. Kierownik Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich – AMW

14.10-15.40 Przygotowanie prezentacji rozprawy doktorskiej do obrony publicznej.
dr hab. Wiesław Markwitz
Kierownik PNSMBN

15.40-16.00 Zakończenie kursu
dr hab. Wiesław Markwitz
Kierownik PNSMBN

 
PROGRAM PODYPLOMOWEGO NIESTACJONARNEGO STUDIUM METODOLOGII BADAŃ NAUKOWYCH

REGULAMIN STUDIUM

ZARZĄDZENIE JM REKTORA NR 111/15