Oddział Studiów Biomedycznych

Dietetyka

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów, kształcenie w zawodzie dietetyka uzyskało status kształcenia na poziomie studiów dwustopniowych: licencjackich i magisterskich.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia i Uchwałą Senatu Akademii Medycznej w Poznaniu, w roku akademickim 2006/2007 został utworzony na Wydziale Lekarskim II AM nowy kierunek studiów dwustopniowych DIETETYKA.

Dietetyka to intensywnie rozwijająca się dziedzina nauki zajmująca się żywnością i żywieniem człowieka w zdrowiu oraz chorobie. Poprzez interdyscyplinarny charakter i ciągły rozwój obejmuje coraz szersze obszary nauki, przemysłu i usług. W związku z bardzo szeroką i zróżnicowaną tematyką w dziedzinie dietetyki w krajach wysokorozwiniętych pojawiają się tendencje do wyodrębniania specjalistycznych kierunków. Według standardów EFDA – European Federation of The Associations of Dietitians (2005) kształcenie dietetyków powinno odbywać się w ramach trzech specjalności, które również mają zostać wprowadzone w naszej uczelni:
• The clinical dietitian
• The administrative dietitian
• The public Heath and community dietitian

Postęp wiedzy o wpływie żywienia na rozwój chorób oraz możliwości wspomagania procesu terapeutycznego poprzez odpowiednie modyfikowanie diety, rozwój suplementów diety oraz sztucznych form żywienia (żywienie dojelitowe oraz pozajelitowe) spowodował, że na rynku pracy pojawiło się zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie.
Dietetyk to tzw. inny zawód medyczny, dla którego głównymi miejscami zatrudnienia są:
- placówki lecznictwa (szpitale wszystkich typów),
- lecznictwo ambulatoryjne, gabinety dietetyczne poradni specjalistycznych,
- placówki służb społecznych,
- sanatoria, domy wczasowe,
- placówki oświatowe,
- placówki żywienia zbiorowego,
- działy higieny żywności,
- zakłady przemysłu spożywczego,
- zakłady produkujące wyposażenie i sprzęt gastronomiczny,
- firmy rzeczników patentowych.

Studia dzienne, pierwszego stopnia - licencjat trwają 3 lata (6 semestrów). Studia dzienne, drugiego stopnia - magisterskie trwają 2 lata (4 semestry) i stanowią uzupełnienie kształcenia pierwszego stopnia.

Studenci poza przedmiotami obowiązkowymi mają do wyboru także przedmioty fakultatywne, spośród których zobowiązani są wybrać określoną liczbę godzin, kierując się własnymi zainteresowaniami.

Studia na Dietetyce oparte są na Europejskim Systemie Punktów Kredytowych (ECTS), który umożliwia uznanie okresu studiów odbywanych w innych uczelniach w kraju i zagranicą.

 

Biotechnologia medyczna

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Uchwałą Senatu Akademii Medycznej w Poznaniu, w roku akademickim 2005/2006 został utworzony na Wydziale Lekarskim II AM nowy kierunek studiów BIOTECHNOLOGIA ze specjalnością biotechnologia medyczna.

Biotechnologia należy do grupy najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin nauki na świecie i wraz z ciągłym rozwojem obejmuje coraz szersze obszary nauki i przemysłu. Również w planach perspektywicznych Rządu RP biotechnologia zalicza się do priorytetowych.

W związku z bardzo szeroką i zróżnicowaną tematyką oraz ogromem informacji, jakie obejmuje biotechnologia w krajach wysokorozwiniętych pojawiają się tendencje do wyodrębniania specjalistycznych kierunków w obrębie tej dziedziny. Dlatego tez, po raz pierwszy w Poznaniu, w naszej Uczelni uruchomiono na kierunku biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna, której standardy nauczania są unikalne i stworzone na konkretne zapotrzebowanie rynku pracy. Rozwój biofarmaceutyki, genoterapii i diagnostyki molekularnej spowodował, że na rynku pracy pojawiło się zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie znających szczególnie biotechnologie stosowane w ochronie zdrowia, zasady prowadzenia badań leków, metody projektowania bioproduktów i ich testowania w modelach przedklinicznych i u ludzi. Potrzeby te zgłaszają liczne firmy farmaceutyczne, firmy nadzorujące badania kliniczne, instytuty naukowe, szpitale kliniczne, akademie medyczne, a także firmy prawnicze i firmy rzeczników patentowych.

W roku akademickim 2005/2006 rozpoczęto kształcenie na kierunku Biotechnologia w trybie studiów jednolitych magisterskich. Natomiast począwszy od roku 2006/2007 przyjmowani są studenci na studia I stopnia, licencjackie (3 lata). W roku akademickim 2009/2010 odbył się pierwszy nabór na studia II stopnia (dwuletnie uzupełniające magisterskie).
Studenci poza przedmiotami obowiązkowymi mają do wyboru także przedmioty fakultatywne, spośród których zobowiązani są wybrać określoną liczbę godzin, kierując się własnymi zainteresowaniami.

Studia na Biotechnologii oparte są na Europejskim Systemie Punktów Kredytowych (ECTS), który umożliwia uznanie okresu studiów odbywanych w innych uczelniach w kraju i zagranicą.

W trakcie studiów studenci mogą ubiegać się o:
- stypendium socjalne
- stypendium mieszkaniowe
- stypendium na wyżywienie
- stypendium za wyniki w nauce
- stypendium za wyniki w sporcie
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
- zapomogi
- stypendium Ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
Studenci mogą korzystać także z:
- biblioteki
- zakwaterowania w jednym z 5 Domów Studenckich
- obiektów sportowych

 

Optometria - optyka okularowa

Optometria jest to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy stosowanej, której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a szczególnie wszystko to, co służy ochronie, usprawnieniu, zachowaniu i rozwojowi tego procesu. Optometria mieszcząca się w obszarze nauk medycznych powiązana jest również z innymi dyscyplinami, których obszar zainteresowania stanowi w mniejszym lub większym stopniu układ wzrokowy takimi, jak: okulistyka, optyka okularowa, psychologia, techniki oświetleniowe, pedagogika i tyflopedagogika, czy sztuki piękne.

Od roku akademickiego 2012/2013 w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu rozpoczęto kształcenie studentów licencjackich studiów dziennych I stopnia na kierunku Optometria ze specjalnością optyka okularowa, natomiast od roku akademickiego 2015/2016 uruchomione zostały dzienne studia magisterskie II stopnia na kierunku Optometria.

Programy studiów licencjackich i magisterskich kierunku Optometria oparte są na nowoczesnych europejskich i światowych programach akademickich z zakresu optometrii, co zapewnia wysoki poziom zdobywanej wiedzy i rozwijanych umiejętności.

Studenci zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich na kierunku Optometria powinni posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi w różnym wieku i z różnymi defektami wzrokowymi oraz wiedzę i umiejętności do propagowania zachowań prozdrowotnych w ramach profilaktyki zaburzeń narządu wzroku.

Wiedza i praktyczne umiejętności studentów oparte na szerokich podstawach nauk ścisłych i medycznych oraz ugruntowane w trakcie zajęć praktycznych umożliwiają absolwentom I stopnia kierunku Optometria podjęcie samodzielnego wykonywania zawodu optyka okularowego. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent jest przygotowany do dobierania opraw korekcyjnych i innych pomocy wzrokowych według zaleceń okulisty lub optometrysty, kompetentnej sprzedaży soczewek kontaktowych i środków do ich pielęgnacji; przeprowadzania pomiarów w zakresie niezbędnym dla potrzeb wykonywania okularów; konserwacji wszelkiego typu okularów i innych pomocy wzrokowych oraz udzielania instruktażu w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w zakładach optycznych, zakładach projektujących lub produkujących soczewki oraz sprzęt optyczny, firmach dystrybuujących produkty optyczne.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku optometria ma możliwość kontynuacji nauki poprzez  podjęcie studiów drugiego stopnia na kierunku Optometria Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu lub na kierunkach pokrewnych prowadzonych w innych polskich uczelniach wyższych.

Studia magisterskie II stopnia na kierunku Optometria stanowią kontynuację programową studiów I stopnia z zakresu optometrii.

Studenci studiów II stopnia przygotowywani są do wykonywania pomiarów parametrów układu wzrokowego, odkrywania odstępstw od norm fizjologicznych w celu dobrania, przepisania i wykonania korekcji za pomocą okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych, prowadzenia lub nadzorowania rehabilitacji układu wzrokowego, a w przypadku spostrzeżenia zmian sugerujących odstępstwa od norm fizjologicznych kierowania badanego do lekarza specjalisty. Znacznie rozszerzona wiedza i praktyczne umiejętności absolwenta oparte na szerokich podstawach klinicznych nauk medycznych oraz nauk ścisłych,  ugruntowane w trakcie zajęć praktycznych umożliwiają podjęcie samodzielnego wykonywania zawodu optometrysty. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent jest przygotowany do pracy w: gabinetach optometrycznych, współpracy z oddziałami okulistycznymi oraz specjalistycznymi poradniami okulistycznymi, a także pracy w firmach dystrybuujących produkty optyczne, w tym soczewki okularowe i kontaktowe oraz urządzenia medyczne.

Misją Uniwersytetu Medycznego jest najwyższej jakości kształcenie studentów kierunków z zakresu nauk medycznych, a więc również optometrystów, z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania oraz stale modernizowanej bazy naukowo-dydaktycznej, przy jednoczesnym poszanowaniu norm etycznych oraz kodeksu deontologii zawodowej.

Dzięki kształceniu studentów na światowym poziomie, absolwenci Uniwersytetu są będą poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami z zakresu optometrii.

 

Protetyka słuchu

Kierunek studiów protetyka słuchu (studia drugiego stopnia – profil ogólnoakademicki) prowadzony jest na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w ramach Katedry Biofizyki. Kierunek ten wyróżnia się na rynku edukacyjnym nowoczesną koncepcją kształcenia, wartościowym, unikatowym programem studiów oraz silną orientacją praktyczną, odpowiadającą potrzebom rynku pracy. Studia cechuje najwyższy poziom kształcenia o silnym ukierunkowaniu na interdyscyplinarne umiejętności i kompetencje absolwentów. Za programem, opracowanym przez Katedrę Biofizyki i Zakład Protetyki Słuchu, stoi wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu podobnych studiów, współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami, wymiana doświadczeń z otoczeniem społecznym uczelni oraz połączenie teorii z praktyką.

Inspiracją do utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku protetyka słuchu była refleksja nad prognozami demograficznymi dla Polski, występujący niedostatek wysoko kwalifikowanych kadr w tej dziedzinie oraz brak ścieżki rozwoju dla osób uprawiających zawód protetyka słuchu. Magister protetyki słuchu będzie skutecznym partnerem lekarza audiologa w działaniu diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnym na rzecz środowiska ludzi z zaburzeniami słuchu. Absolwent kierunku będzie właściwie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z przeprowadzeniem kompleksowych badań słuchu, dokonywaniem podstawowych napraw i wymian elementów aparatów słuchowych, dopasowaniem aparatów słuchowych, diagnozowaniem ubytków słuchu pacjenta oraz sprawowaniem opieki nad pacjentami z aparatami słuchowymi. Ponadto będzie doskonale zorientowany w najnowszych technologiach, metodach i sposobach wspierania osób niedosłyszących.

Program studiów drugiego stopnia na kierunku protetyka słuchu obejmuje dyscypliny naukowe z zakresu medycyny, biofizyki, akustyki, statystyki, elektroniki i elektrotechniki, wraz z elementami nauk społecznych i ekonomicznych. Są to zatem studia interdyscyplinarne, poszerzające wiedzę, umiejętności i kompetencje absolwenta oraz realnie poprawiające konkurencyjność na wymagającym rynku pracy. Absolwenci tego kierunku mogą ubiegać się o pracę w punktach protetycznych, klinikach otolaryngologicznych, placówkach diagnostycznych, na uczelniach a także w ośrodkach dla osób niedowidzących i niewidomych czy domach pomocy społecznej.

Kierunek istnieje od roku 2014/15. Obecnie jest jedynym w Polsce, kształcącym w zakresie protetyki słuchu na studiach drugiego stopnia. W trakcie tworzenia kierunku studiów Uczelnia nawiązała kontakt z potencjalnymi pracodawcami, konsultując z nimi Ramowy Program Nauczania. Co ważne, do udziału w procesie dydaktycznym pozyskano osoby aktywne zawodowo, cenione przez środowisko oraz zagwarantowano studentom praktyki zawodowe pozwalające na nabycie umiejętności aplikacyjnych w rzeczywistym środowisku pracy. Innowacyjność kształcenia związana jest zatem z realnym dostępem do wysokospecjalistycznego sprzętu diagnostycznego, klinicznego i pomiarowego.

Opracowany program nauczania niesie ze sobą wiele wartościowych, autorskich elementów niespotykanych w prowadzonych dotąd studiach licencjackich, poszerzając wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie protetyki słuchu. Pozwala on na uzyskanie nowych umiejętności zawodowych osobom pracującym jako protetycy słuchu, a w konsekwencji na poprawę jakości życia osób niedosłyszących. Wśród innowacji w modelu kształcenia występuje ukierunkowanie prac magisterskich na praktyczne wykorzystanie ich wyników w pracy z osobami niedosłyszącymi, a także niedowidzącymi i niewidomymi. Podczas tworzenia prac mają dostęp do specjalistycznych pracowni wyposażonych w sprzęt najnowszej generacji.

Studenci kierunku studiów magisterskich Protetyka Słuchu mogą poszerzać i rozwijać swoje naukowe zainteresowania w ramach  prężnie działającego Koła Naukowego Protetyków Słuchu.

Kierunek studiów Protetyka Słuchu drugiego stopnia uzyskała certyfikat „Studia z Przyszłością” w I edycji konkursu organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz agencję PRC.