Dla studentów

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie http://www.ump.edu.pl/uniwersytet/unia-europejska/projekty-realizowane/studiujesz-pracuj

___________________________________________________________________________

STUDENCI I ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

W środę 4 października o godz. 20:30 w sali wykładowej Szpitala Przemienienia Pańskiego na Długiej odbędzie się spotkanie z opiekunem roku, doc. Coftą i opiekunami podgrup. Prosimy o obecność na spotkaniu.

___________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO II
 
W związku z wprowadzaniem zarządzenia Rektora nr 102/2017 z dnia 4 września 2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz rozpoczynającym się rokiem akademickim 2017-2018 uprzejmie informujemy, że szkolenie  bhp dla studentów zostanie uruchomione na platformie OpenOlat od dnia 29.09.2017 r. od godzinny 10:00 i zgodnie z rozporządzaniem będzie udostępnione na kolejne 60 dni. Kurs obejmuje studentów na studiach polskojęzycznych pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, uczestników studiów doktoranckich oraz studentów z warunkowym zaliczaniem lub przeniesionych z innych uczelni itd.

UWAGA:

1. Termin szkolenia bhp dla studentów na rok akademicki 2017/2018:
  
Platforma OpenOlat dostęp przez 60 dni od godz.10:00 29.09.2017 r. (piątek) -  27.11.2017 r. (poniedziałek) do godz 10:00
2. Wszelkie nieprawidłowości z dostępem do kursu lub jego działaniem należy zgłaszać bezpośrednio do Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia na adres email: elearning@ump.edu.pl

___________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO II

Informujemy, że po zalogowaniu się do systemu rekrutacyjnego SZANSA, wchodząc w odpowiedni kierunek studiów, następnie w zakładkę ASIA, a dalej profil osobowy, znajdziecie Państwo zakładkę z wnioskiem o przydzielenie pokoju w Domu Studenckim, a także numer swojego albumu.
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wykorzystuje Wirtualny System Usług dla Studenta (WISUS). Numer albumu będzie niezbędny do zalogowania się do powyższego systemu.

Wirtualny System Usług dla Studenta (WISUS), jest dostępny pod adresem www.uczelnia.ump.edu.pl

Informacje niezbędne do logowania:
Użytkownik: s+numer albumu (np. s12345)
Hasło: numer PESEL, z możliwością późniejszej zmiany


Będąc użytkownikiem systemu WISUS, będziecie Państwo mieć dostęp do indywidualnego konta bankowego, na które należy przekazywać wszelkie wpłaty na rzecz Uczelni związane z tokiem studiów. 
Przydzielone konto zachowa swoją ważność przez cały tok studiów.

Korzystając z systemu WISUS, studenci otrzymują wiadomości na wewnętrzną pocztę elektroniczną.

Uczelniane konto poczty elektronicznej:
Użytkownik: numer albumu @student.ump.edu.pl
Hasło: PESEL, z możliwością późniejszej zmiany


Korzystanie z konta proszę traktować jako obowiązkowe. Pracownicy uczelni będą posługiwać się tym adresem przy wysyłaniu różnego rodzaju informacji.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY:


• Każdy nowo przyjęty student ma obowiązek wpłaty na swoje subkonto 17 zł za legitymację (nie dotyczy to osób studiujących na innym kierunku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, które już posiadają legitymację studencką - należy zgłosić ten fakt do dziekanatu WL II do 8.09.2017 r.);
• 25 września 2017 r. rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne; plan zajęć dostępny będzie po zalogowaniu się do systemu WISUS oraz na stronie Wydziału Lekarskiego II dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć;
• 4 października 2017 r. o godz. 9:00 w Auli Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UM w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 37 odbędzie się Wydziałowa Immatrykulacja. Obecność na uroczystości jest obowiązkowa, wymagany strój galowy;
• Do 27 października 2017 r. do Przychodni Medycyny Pracy (ul. Przybyszewskiego 39, tel. 61 854 72 99) należy dostarczyć zaświadczenie o odbytym szczepieniu WZW;
• Sprawy socjalno-bytowe należy załatwiać w Dziale Spraw Studenckich (ul. Fredry 10, tel. 61 854 60 63/60 65);
• Zapisy na fakultety odbywają się przez Wirtualny System Usług dla Studenta (WISUS) (termin uruchomienia zapisów na fakultety: międzywydziałowe - 22.09.2017 r., na Wydziale Lekarskim II - 24.09.2017 r.);
Obowiązkowe szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta odbędzie się w dniu 25.09.2017 r. od godziny 16.30 w Centrum Kongresowo- Dydaktycznym przy ul. Przybyszewskiego 37a. Niezaliczenie szkolenia będzie skutkowało brakiem uzyskanie zaliczenia I roku studiów. W sprawach związanych ze szkoleniem należy kontaktować się z Samorządem Studenckim.
• Do 6 października 2017 r. należy zgłosić do dziekanatu wybór starosty roku oraz starosty ekonomicznego;


UWAGA!

Dziekanat WLII znajduje się przy ul. Bukowskiej 70 w Collegium Stomatologicum.

W sobotę wejście do budynku dołem od strony parkingu.

 Dziekanat organizuje obowiązkowe spotkanie ze studentami poszczególnych kierunków I roku. Na spotkaniu studenci otrzymają do podpisu umowę z UM w Poznaniu, legitymację (po okazaniu dowodu wpłaty na 17 zł) oraz wszelkie niezbędne informacje. Spotkanie jest obowiązkowe.

 

Harmonogram spotkań:

 - kierunek Lekarsko – dentystyczny – spotkanie odbędzie się 23.09.2017r. godz. 8:30-11:30 w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego II (pok. D236, II piętro). Osoba odpowiedzialna za kierunek – mgr Anna Olejniczak

 - kierunek Biotechnologia medyczna I stopnia - spotkanie odbędzie się 23.09.2017r. godz. 8:00-9:00 w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego II (pok. D230, II piętro). Osoba odpowiedzialna za kierunek – mgr Halina Nowak

- kierunek Biotechnologia medyczna II stopnia - spotkanie odbędzie się 23.09.2017r. godz. 9:00-9:30 w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego II (pok. D230, II piętro). Osoba odpowiedzialna za kierunek – mgr Halina Nowak

- kierunek Zdrowie Publiczne, specjalność: Higiena dentystyczna - spotkanie odbędzie się 23.09.2017r. godz. 9:30-10:00 w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego II (pok. D230, II piętro). Osoba odpowiedzialna za kierunek – mgr Halina Nowak

- kierunek Techniki dentystyczne – spotkanie odbędzie się 23.09.2017r. godz. 8:00-8:30 w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego II (pok. D230, II piętro). Osoba odpowiedzialna za kierunek – mgr Kamila Barczak

- kierunek lekarski - spotkanie odbędzie się 23.09.2017r. godz. 8:30- 11:00 w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego II (pok. D230, II piętro). Osoba odpowiedzialna za kierunek – mgr Kamila Barczak

- kierunek Optometria I stopnia - spotkanie odbędzie się 23.09.2017r. godz. 8:00-9:00 w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego II (pok. D230, II piętro). Osoba odpowiedzialna za kierunek – Marcin Kmieć

- kierunek Optometria II stopnia - spotkanie odbędzie się 23.09.2017r. godz. 9:00-10:00 w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego II (pok. D230, II piętro). Osoba odpowiedzialna za kierunek – Marcin Kmieć

- kierunek Protetyka słuchu II stopnia - spotkanie odbędzie się 23.09.2017r. godz. 10:00-11:00 w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego II (pok. D230, II piętro). Osoba odpowiedzialna za kierunek – Marcin Kmieć

Każdy student zobowiązany jest do zawarcia umowy o studia z Uczelnią

PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ!

 

Dodatkowo STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH:

Wszyscy studenci studiów niestacjonarnych zobligowani są do wypełnienia oświadczenia dotyczącego sposobu opłacania czesnego w roku akademickim 2017/2018, który znajduje się w module ASIA. Zatwierdzony formularz należy wydrukować i dostarczyć do dziekanatu Wydział Lekarskiego II.

W celu wypełnienia formularza należy przejść do modułu ASIA -> Wnioski/Podania -> Kierunek studiów -> Lista otwartych wniosków -> Wniosek o ustalenie liczby rat czesnego w roku akademickim 2017/2018.

___________________________________________________________________________

 

Ubezpieczenie dla studentów

 

W roku akademickim 2017/2018 indywidualna składka na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) studentów wynosi 40 zł.

Przed dokonaniem wpłaty należy w systemie ASIA potwierdzić chęć przystąpienia do ubezpieczenia według poniższej instrukcji:

aktywacja ubezpieczenia NNW - instrukcja

Składkę należy wpłacać na subkonto studenta do dnia 27 października 2017 r.

Po dokonaniu wpłaty studenci są zobowiązani dostarczyć potwierdzenie wpłaty do Dziekanatu.

 ___________________________________________________________________________

Informacja dla studentów I roku II° dot. stypendium Rektora

 

Studenci, którzy ukończyli I° poza Naszą Uczelnią, a są zainteresowani

Stypendium Rektora zobowiązani są dostarczyć zaświadczenia o średniej ocen TYLKO z egzaminów za III rok studiów.
Do zaświadczenia proszę dołączyć:

- kserokopię indeksu lub ksero karty okresowych osiągnięć (oryginał do wglądu)

- wniosek o przyznanie Stypendium Rektora - Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń funduszu pomocy materialnej dla studentów UMP oraz wniosek – na stronie Naszej Uczelni

Cały komplet dokumentów należy składać w Dziekanacie WL II, pok. D230, w terminie do 6.10.2017 r.

 ___________________________________________________________________________

UWAGA STUDENCI I ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO II

Szkolenie biblioteczne online 2017/2018

Biblioteka Główna uprzejmie informuje, że przedmiot  Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku wszystkich kierunków (stacjonarnych i niestacjonarnych) naszej Uczelni w roku akademickim 2017/2018 będzie  realizowany w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy uczelnianej OpenOLAT (adres: https://olat.ump.edu.pl/) –  kurs: „Szkolenie biblioteczne”).

Celem szkolenia bibliotecznego jest przygotowanie studentów do efektywnego korzystania z zasobów tradycyjnych i elektronicznych oraz usług Biblioteki Głównej.

Warunkiem zaliczenia i uzyskania wpisu do indeksu elektronicznego jest prawidłowe rozwiązanie testu, tj. udzielenie minimum 60% poprawnych odpowiedzi na pytania zamieszczone w teście.

Przed przystąpieniem do testu należy zapoznać się z udostępnionymi materiałami szkoleniowymi oraz z witryną internetową Biblioteki Głównej pod adresem http://www.bg.ump.edu.pl/.

Szkolenie biblioteczne online będzie dostępne dla studentów w terminie:

03.10.2017 – 31.12.2017.

Osoby odpowiedzialne:

  • mgr Iwona Stebner

e-mail: iwonastebner@ump.edu.pl

tel.: 854-67-64 

  • dr Izabela Stachowiak

e-mail: istachowiak@ump.edu.pl

tel.: 854-67-44

___________________________________________________________________________

UWAGA STUDENCI I ROKU KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO

___________________________________________________________________________ 

UWAGA STUDENCI I ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

___________________________________________________________________________ 

Jak co roku instnieje możliwość ubiegania się przez studentów  naszej Uczelni o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągniecia. Stypendia te są przyznawane na wniosek Rektora Uczelni zaopiniowany przez Radę Wydziału Lekrarskiego II. W związku z tym termin składania wniosków do Dziekana Wydziału Lekarskiego II przez kandydatów przypada:

dla studentów studiów licencjackich, uzupełniających magisterskich oraz jednolitych magisterskich - 15.09.2017r.

Bardzo proszę o nie odkładnie złożenia wniosku na ostatnią chwilę.

Informacje na temat stypendium można uzyskać pod adresami:

dla studentów studiów licencjackich, uzupełniających magisterskich oraz jednolitych magisterskich - http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium ministra prosimy o kontakt z Dziekanatem Wydziału Lekarskiego II gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje.

___________________________________________________________________________

Studencka Poradnia Psychologiczna  2016/2017

(Nieodpłatna pomoc psychologiczna dla studentów naszej Uczelni)

 

Miejsce:  Uniwersyteckie Centrum Medyczne  Sp. z o.o.

  1. Przybyszewskiego 39 (przy  DS. Eskulap)

REJESTRACJA :   tel. 61 854 72 99  w godz. 8.00-15.00

 

DYŻURY PSYCHOLOGÓW:

Poniedziałek

9.00-11.00

dr Katarzyna Warchoł-Biedermann

11.00-13.00

dr Bogusław Stelcer

Wtorek

13.00-15.00

mgr Bartosz Grobelny

Środa

12.00-14.00

mgr Karolina Kabzińska

14.00-17.00

dr hab. Rafał Wójciak

Czwartek

9.30-11.30

mgr Dominik Czajeczny

12.00-14.00

dr Marta Czarnecka-Iwańczuk

 W sprawach pilnych proszę o kontakt z Panią prof. dr hab. Ewą Mojs  Kierownikiem Zakładu Psychologii Klinicznej (tel. 508 133 881 lub 61 854 72 73).

___________________________________________________________________________

 
Komunikat dla Studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przyjętych na I rok studiów w sprawie
obowiązkowych szkoleń i testów na platformie SOlat.
Nowo przyjęci Studenci UMP, przed rozpoczęciem nauki na I roku, zobligowani są do odbycia Szkolenia
Bibliotecznego i Szkolenia z zakresu BHP i Ochrony P.Poż. oraz rozwiązania testu poziomującego z języka
angielskiego. Wszystkie kursy dostępne są w formie elektronicznej na platformie SOlat w terminach
podanych poniżej.
Logowanie na platformę SOlat.
W celu wejścia na platformę SOlat, należy zalogować się do Panelu kandydata i następnie kliknąć link do
platformy SOlat (Olat). Student automatycznie zostanie przeniesiony na platformę, bez konieczności
podawania danych logowania.
Po wejściu na platformę należy wybrać u góry strony zakładkę „Courses” i wybrać jeden z dostępnych
kursów. Aby go rozpocząć, należy kliknąć na jego nazwę lub wcisnąć przycisk „Start”.
Wewnątrz każdego kursu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące terminów oraz jak jego organizacji
i uzyskiwania zaliczenia. Są one zawarte na stronie „Informacje o …” (wewnątrz kursu) i przed
rozpoczęciem kursu należy z nimi szczegółowo się zapoznać.
Poszczególne szkolenia i test znajdują się w następujących kursach na platformie SOlat
1. Szkolenie Biblioteczne - „Szkolenie Biblioteczne 2016/2017 – Biblioteka Główna UMP”
2. Szkolenie BHP i P.Poż. – „Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
2016”
3. Test językowy – „Test poziomujący z języka angielskiego 2016/2017”
Terminarz uruchomień i dostępności kursów na platformie SOlat.
1. Test poziomujący z języka angielskiego – UWAGA ZMIANA TERMINU - kurs dostępny od dnia
01.09.2016 od godz. 10:00 do dnia 10.09.2016 do godz. 10:00
2. Szkolenie z zakresu BHP i ochrony P.Poż. – kurs dostępny od dnia 14.09.2016 od godz. 10:00 do
dnia 14.10.2016 do godz. 10:00
3. Szkolenie Biblioteczne – kurs dostępny od dnia 03.10.2016 od godz. 10:00 do dnia 15.09.2017 do
godz. 10:00
Kontakt
W przypadku problemów z dostępem do platformy SOlat, lub któregoś z kursów należy skontaktować się z
Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia drogą mailową na adres elearning@ump.edu.pl (najlepiej
korzystając z maila studenckiego jeżeli ma się do niego dostęp).
W treści wiadomości należy podać następujące informacje, które ułatwią rozwiązanie problemu.
- imię i nazwisko;
- numer indeksu;
- wydział kierunek, tryb i rok studiów;
- numer błędu (jeśli system go wyświetlił);
- zrzut ekranu w formacie jpg obrazujący występujący problem;
- szczegółowy opis problemu z wykonywanymi wcześniej działaniami.
Na maile CITK odpowiada najpóźniej na następny dzień roboczy, w przypadku wysłania zgłoszenia w dniu
wolnym od pracy - najpóźniej na pierwszy dzień roboczy przypadający po nim.
Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia
 

___________________________________________________________________________

 

 
 

 


 

podanie na Kolegium DziekańskieDotyczy:

-przedłużenia sesji zaliczeniowej
-przedłużenia sesji egzaminacyjnej
-powtarzania roku
-indywidualnej organizacji zajęć
-udzielenia urlopu dziekańskiego zdrowotnego
-udzielenia urlopu dziekańskiego losowego
-innych

Zobacz także

Do pobrania